*2019年*

*春季リーグ戦     *秋季リーグ戦

*2018年*

*春季リーグ戦     *秋季リーグ戦

*2017年*

*春季リーグ戦     秋季リーグ戦

*2016年*

*春季リーグ戦     *秋季リーグ戦

*2015年*

*2014年*

*春季リーグ戦                          *秋季リーグ戦

*2013年*

*春季リーグ戦                    *秋季リーグ戦

*2012年*